محورهای دائمی

  • سیاست و اقتصاد ایران
  • جامعه و فرهنگ ایران

محور اختصاصی این نشست

  • رویکردها و روش‌شناسی مطالعات ایران