حمایت کنندگان اصلی
حامیان
انجمن ایرانی مطالعات جهان
سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
بنیاد سعدی
بنیاد ایران شناسی
کرسی یونسکو در فضای مجازی و فرهنگ